مدارک کمبریج در نسل نو

این آزمون  به طور خاص برای کودکان طراحی شده است. این آزمون کودک شما را برای راه ماجراجویانه یادگیری زبان آماده کرده ،و آنها را با آموزش روزمره مکالمه و نوشتار زبان انگلیسی در محیطی پویا و سرگرم کننده آشنا می سازد. این آزمون کمبریج ESOL ، اغلب اولین تجربه یک کودک از امتحانات است و تاکید بسیار زیادی بر ایجاد یک تجربه مثبت دارد. این مسئله در آزمونهای تمرینی مصور و یاداشتهای معلمان ، با ایده های عملی برای هر یک ازسه آزمون کمبریج YLE  با عنوانهای Starter, mover و flyer منعکس شده است.

YLE دارای سه سطح می باشد. سطح اول، starter  است که مختص کودکان با مهارت های بسیار ابتدایی است. کودکان تشویق می شوند تا در سطوح بعدی mover و flyer پیشرفت کنند. زبان آموزان  در هر یک از زمینه های مهارتی Cambridge Shields کسب کرده و گواهینامه هایی در پایان هر سطح به آنها تعلق می گیرد.

دانش آموزان در سطح flyer  می توانند هدف خود را بر دو آزمون اصلی انگلیسی کمبریج بگذارند . خانه زبان نسل نو زیر نظر مستقیم نماینده دانشگاه کمبریج انگلستان برای اولین بار این آزمونها را در استان خوزستان برگزار نموده و مدارک معتبر و بین المللی به زبان آموزان ارایه شده است.

اطلاعات بیشتر